Sri Radha Krishna

 

 

By Sri Krishna Premi Anna

 

 • 1. Radha Kalyana Vaibhavame

  Ragam: Shankara Bharanam                                                        Talam: Adi

  Radha Kalyana Vaibhavame

  Kaalindha Kulavana Kunja Kuthire
  Kethaki Kandhayuda Manda Samere||

  Sarasa Samullasida Divya Vasanthe
  Champaka Chokadi Kusuma Sugandhe||

  Mandara Chandanadhi Vitapi Vethe
  Brindavane Prema Madhura Geete||

 • 2. Swagatham Swagatham Sringara Loola

  Ragam: Kapi                                                                               Talam: Adi

  Swagatham Swagatham Sringara Loola
  Swamin Vijaye Bhava Gopala ||

  Kanakaam Bharadhara Kanjaja Vinutha
  Koustuba Bhushana Kamala Nanda ||

  Gopa Kumara Kudoohala Leela
  Kolahala Rasa Keeli Vilola||

  Premika Bhavuka Hridaya Vilasa
  Prathita Charitra Mridhutara Hasa||

 • 3. Swaragatham Swagatham Swagatham Krishna

  Ragam: Sriragam                                                                 Talam: Desadi
  {Offer Chandana, Flower, Rose Water (Paneer) To Lord Krishna}

  Swaragatham Swagatham Swagatham Krishna
  Sharanagata Paripalaka Karunakara Krishna||

  Upavicha Kisalaya Mridhutalpe Krishna
  Shubakara Sucharithra Sundara Krishna||

  Kousthuba Bhooshana Kanakambara Krishna
  Kaliya Nardhana Kamala Priya Krishna||

  Vrindavana Sanchara Nandathmaja Krishna
  Bramhadhi Sura Pujitha Premika Krishna||

 • 4. Sringara Rasika Sri Hare Natha

  Ragam: Kapi                                                                               Talam: Adi
  {Tilakam To The Sri Krishna & Show His Mesmerizing Beauty In A Mirror}

  Sringara Rasika Sri Hare Natha ||

  Srita Jana Vathsala, Sri Pathe Deva
  Sridhara Parimala Gandham Dehi||

  Makara Kundala Shobita Karna
  Manasija Koti Sama Lavanya||

  Vanaja Vilochana Vanamala Dhara
  Vividha Kusuma Malam Dehi||

  Premadha Manjula Vachana Nimagna
  Premika Hridayam Bo Bhava Lagna||

 • 5. Alokaye Sakhi Vrisha Banu Nandhineem

  Ragam: Sohini                                                                      Talam: Adi
  {Offer Nalungu To The Lotus Feet Of Lord Sri Krishna}

  Alokaye Sakhi Vrisha Banu Nandhineem||

  Mandasameere Madura Nikunje
  Madanavilase Madukara Punje||

  Mrigamada Tilakam Vilikadhi Chore:
  Mukura Manim Darsayathi Murare: ||

  Hemalatha Sama Lalitham Vinatham
  Premika Gopeem Mandala Militham ||

 • 6. Jaya Jaya Madhana Manohara Roopa

  Ragam: Shankarabharanam                                                  Talam: Adi
  {Offer Flower Ball (Poochendu) To Lord Sri Krishna}
  Jaya Jaya Madhana Manohara Roopa
  Vraja Vanita Jana Manasa Deepa||

  Anjalina Yache Dhayayaa
  Anudhina Mevam Vihara Mayaa||

  Laksham Vilikeyam Pahi
  Lakshmi Ramana Charanam Dehi||

  Premika Hridaya Pushpa Vasantham
  Prakatitha Madura Tulasi Kanda||

 • 7. Viharathi Vanamali Sri Radhaya

  Ragam: Sama                                                                                    Talam: Adi

  Viharathi Vanamali Sri Radhaya ||

  Kandaga Leelaya Kunja Gruheshu
  Kalindhi Thata Keli Vaneshu||

  Sanchala Kundala Charu Kapolaha:
  Sanchala Kundala Sajjitha Kalaha ||

  Sakhi Jana Mandala Keli Vilola:
  Sarasa Prema Nimgna Vilasa ||

 • 8. Sri Krishna Padyam

  Ragam: Anandabhairavi                                                                   Talam: Adi

  Kamakoti Sama Komala Shyamalanga
  Kaliya Banamani Mukuta Ranga|
  Vrindavanantha Padaravindha
  Vrajaraja Nandana Sri Govinda||

  Govardhanodhara Gopikajara
  Go Gopa Gopi Jana Chittachora|
  Makara Kundala Dhara Divya Pithambhara
  Mandahasa Mukha Shera Chora||

  Kamsadhi Vairijana Garva Chosha
  Kousthubadhi Divya Varamani Bhusha|
  Kamadhi Dhosha Rahita, Bhakta Posha
  Kamaniya Soundarya Prema Vesha||

 • 9. Sri Radha Padyam

  Raga: Ananda Bhairavi                                                                                   Talam: Jampai
  {Offer Betel Leaf (Beeda) To The Lord}

  Jaya Jaya Srimathi Vrishabhanu Nandini
  Paripalitha Vrajaraja Dhani|
  Vrijaraja Nandana Hridaya Nandhini
  Rathi Koti Soundarya Rathna Peeti||

  Gogopa Gopijana Chitta Mohini
  Komala Thathithsama Sundara Rangi|
  Vrindavavana Thara Kunja Viharini
  Vrijaraja Vanchita Charu Harini||

  Sarasa Samullasita Mandahase
  Sharana Gatha Jana Pariposhe|
  Sajjitha Parishkara Divya Bhushe
  Sahala Prakatitha Krishna Premarase||

 • 10. Unjal (Swing) Seva To Lord Sri Krishna

  Mandara Chandana Sugandha Viluptha Bringe
  Vrindavane Madana Keli Nikunja Gehe|
  Uthpulla Pushpa Lathika Kritha Dolikayam
  Sri Radhaya Saha Nishanna Mananda Meede||

 • 11. Alokaya Sakhi Ananda Gopalam

  Raga: Ananda Bhairavi                                                        Talam: Tripatai

  Alokaya Sakhi Ananda Gopalam||

  Lalithadhi Priya Vanitha Valitham
  Lalitha Bhavane Radha Militham||

  Chanchala Lalitha Dola Hridaye
  Chandana Charchita Hridayam Kalaye||

  Premika Hridaya Prema Tava Danam
  Prasura Sarobhava Sundara Nayanam||

 • 12. Laali – Jaya Radhika Ramana, Jaya Kamsa Harana

  Raga: Shankarabharanam                                                       Talam: Jampai
  {Offer Flower, Fruit & Milk To Lord Sri Krishna}

  Jaya Radhika Ramana, Jaya Kamsa Harana
  Jaya Kaliya Dhamana, Jaya Kamala Charana ||Laali||

  Jaya Nandavara Puthra, Jaya Nalina Nethra
  Jaya Meghashyama Gathra, Jaya Param Pavithra ||Laali||

  Jaya Gopika Lola, Jaya Gopabala
  Jaya Kasturibala, Jaya Baktha Pala ||Laali||

  Jaya Navanetha Moksha, Jaya Rahita Dhosha
  Jaya Varamani Bhusha, Jaya Prema Bhasha ||Laali||

 • 13. Sukumara Sundara Kshera Chora

  Raga: Sindu Bhairavi                                                      Talam: Adi
  {Offer Flower, Fruit & Milk To Lord Sri Krishna}

  Sukumara Sundara Kshera Chora
  Kshera Chora Chitha Chora ||

  Sulabha Gunalaya Sundara Roopa
  Swadhu Bhaya: Deepa Sarasijanabha||

  Govardhano Dhara Gopi Rasika
  Gokula Rakshaka Gopa Kishora||

  Munijana Pala Murali Lola
  Mukaritha Nupura Prema Da Leela||

 • 14. Leela Rasika Lavanya Sheela

  Raga: Abhogi                                                       Talam: Adi
  {Offer Tambulam To Sri Krishna}

  Leela Rasika Lavanya Sheela||

  Govardhano Dhara Gopi Lola
  Komala Tambulam Dhara Nela ||

  Sri Vraja Raja Sritha Jana Pala
  Sri Vrisha Bhanu Sutha Priya Sheela||

  Prema Vialsa Prakatana Lola
  Prema Nimagna Sri Gopala||

 • 15. Prarthana (Prayer)

  Raga: Punnagavarali                                              Talam:Adi

  Yevam Bhavathu Tava Kainkaryam, Dine Dine Krishna

  Devaki Nandana Divya Charitra
  Devala Naradha Kirthana Patra ||

  Tava Naama Sudham Rasana Rasathu
  Tava Roopam Nayana Yugalam Pasyathu
  Bhavan Mama Hridaye Sadha Vasathu
  Bhavukadha Sadha Maye Vilasathu||

  Shiropi Mam Tavam Bhakthya Namathu
  Karopi Tulasi Samarpanam Karothu
  Bhagavatham Mama Rasana Padathu
  Padayugalam Tava Kirthane Nadathu||

  Mama Janmetham Sapalam Bhavathu
  Mahatham Seva Satatham Bhavathu
  Madura Prema Sukam Bhavathu
  Mangalam Sarvathra Sada Bhavathu||

 • 16. Aparadha Kshamapanam (Asking For Forgiveness)

  Raga: Karaharapriya                                                            Talam:Adi

  Mamaka Maparadam Sada Krishna
  Madhava Kripaya Kshamasva

  Shanka Chakradhara Pankaja Neetra
  Shankara Vinutha Shyamala Gatra ||

  Kanakam Bharadhara Kamala Lola
  Kaivalya Pradha Sajjana Bala||

  Bramhadhi Sura Pujitha Padha
  Premika Hridaya Nagara Nada||

 • 17. Mangalam Yugala Jyothi Shey

  Raga: Suruthi                                                                      Talam:Adi
  { Before Singing This Song, Put Curtain To The Lord}

  Mangalam Yugala Jyothi Shey
  Naragatha Yugala Jyothishey

  Mangala Namne Mangala Dhamne
  Mangala Premne Mangala Bhoomne||

  Sarwa Mangala Vigrahaya
  Sarwa Mangala Nigrahaya||

  Mangalam Nithya Mangalam Shubha
  Mangalam Jaya Mangalam||

 • 18. Seshva Sukham Prabho Sesha Shayana

  Ragan: Neelambari                                                         Talam: Triputa
  {Song To Put Sri Krishna To Sleep}

  Seshva Sukham Prabho Sesha Shayana

  Sanakadhi Munigana Sevitha Charana
  Shankha Chakradhara Sarva Charanya ||Seshavasukam||

  Kamala Lalitha Komala Padha
  Kamala Vilochana Kaivalya Nadha ||Seshavasukam||

  Pithambhara Vanamala Bhusha
  Premika Bhavuka Hridaya Nivasa ||Seshavasukam||

 • 19. Sheshva Sukham, Sri Gopi Natha

  Ragam: Reethigowla                                               Talam: Adi
  {‘Sleep Well’ Wishes To Bhagavan Sri Krishna Chandra}

  Sheshva Sukham, Sri Gopi Natha

  Sarasa Vasantha Manohara Kunje
  Sarasija Sumadhala Kerne Manje ||

  Sharadha Chandro, Raajathi Gagane
  Sarasam Gaayathi, Go Go Vibhine||

  Kusumaa Valiraphi Hrishta Kunje
  Kojathi Bringo, Vallari Punje||

  Premika Manasa, Virachita Krida
  Prarthita Munivara, Karuna Needha ||