• Vittala Yere Pandhari Raya

  Vittala Yere Pandhari Raya -4

  Shanka Chakra Dhara Vaijayanthi Dara

  Pithambaradara Govardhanodhara

  Tulasimala Shobhita Gala

  Garuda Gamana Hari Pankaja Nabha

  Vittala Yere Pandhari Raya(2)

  Mastaka Linga Swaroopa Linga

  Roopa Banga Sajjana Sangha

  Yadukula Thilaka Manmatha Janaka

  Pathitha Pavana Dena Dayalo

  Vittala Yere Pandhari Raya(2)

  Tribhuvana Roopa Vishwa Swaroopa

  Bhava Bhaya Thapa Harithi Papa

  Rukmini Kantha Roopa Anantha

  Janani Janaka Tuja Mavakalena

  Vittala Yere Pandhari Raya(2)

  Chandrabhageteeram Ubha Vitevari -2

  Kara Katavari Ranga Shilevari

  Mahadwari Garuda Vahini

  Vinavinatha Janardhana Swamy

  Vittala Yere Pandhari Raya -4

  Panduranga Panduranga -48

  Panduranga -24

  Dumuka Dumuka Maga Dumuka Kunja Maga

  Chapala Charan Hari Ayeee

  Oh Ho Chapala Charan Hari Ayeee

  Chapala Charan Hari Ayeee(2)

  Mere Pran Bulawan Aye

  Mere Nayan Lubhavan Aye

  Jimika Jimika Jama Jimika Jimika Jama

  Jimika Jimika Jama Jimika Jimika Jama

  Narthana Padavraja Aye

  Oh Ho Narthana Padavraja Aye

  Narthana Padavraja Aye(2)

  Mere Pran Bulawan Aye

  Mere Nayan Lubhavan Aye

  Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(4)

  Arunakaruna Thana China Bina Thama

  Charana Pala Ravi Aaaaaaaaaaye -2

  Oh Ho Charana Pala Ravi Aye

  Charana Pala Ravi Aye

  Mere Pran Bulawan Aye

  Mere Nayan Lubhavan Aye

  Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(4)

  Amalakamala Dhara Murali Madhura Dhara

  Bansi Bhajavan Aye

  Bansi Bhajavan Aaaaaaaaa

  Bansi Bhajavan Aye -2

  Mere Pran Bulawan Aye

  Mere Nayan Lubhavan Aye

  Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(4)

  Kunja Kunja——————————–

  Anth Ranga Hari Aye

  Mere Pran Bulawan Aye

  Mere Nayan Lubhavan Aye

  Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(4)

  Radha Rasika Vara Rasa Vihara -2

  Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(4)

  Rasa Vilola Ramya Susheela -2

  Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(4)

  Mohana Murali Gana Vilola -2

  Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(4)

  Mukunda Madhava Jaya Ghana Shyama

  Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(2)

  Radha Rasika Vara Rasa Vihara -2

  Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna Radhakrishna(21)

  Radhakrishna -48

  Sada Shivancha Avathara Swami Nivruthi Jnadara

  Maha Vishnu Cha Avathara

  Sada Maja Jnaneshwara

  Panduranga Panduranga Panduranga Panduranga -4

  Adhi Shakthi Mukatha Bhai

  Rasi Jani Lage Mayi -3

  Sada Shivancha Avathara Swami Nivruthi Jnadara

  Maha Vishnu Cha Avathara

  Sada Maja Jnaneshwara

  Panduranga Panduranga Panduranga Panduranga -10

  Panduranga Panduranga(10)

  Panduranga -10